Có 1 kết quả:

qì zhà

1/1

qì zhà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to burst with rage
(2) to blow one's top