Có 1 kết quả:

qì guǎn

1/1

qì guǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) windpipe
(2) trachea
(3) respiratory tract
(4) air duct
(5) gas pipe