Có 1 kết quả:

qì lóng

1/1

qì lóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) air pipe
(2) bamboo air pipe used to aerate granary