Có 1 kết quả:

qì cū

1/1

qì cū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) irascible
(2) overbearing

Một số bài thơ có sử dụng