Có 1 kết quả:

qì jué

1/1

qì jué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take one's last breath
(2) dying