Có 1 kết quả:

qì huà

1/1

qì huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) angry words
(2) sth said in the moment of anger