Có 1 kết quả:

qì xiàng xué zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

a meteorologist