Có 1 kết quả:

qì xiàng jú ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) weather bureau
(2) meteorological office