Có 1 kết quả:

qì guàn cháng hóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) spirit reaches to the rainbow
(2) full of noble aspiration and daring