Có 1 kết quả:

qì zhì

1/1

qì zhì

phồn thể

Từ điển phổ thông

chất khí, hơi

Từ điển Trung-Anh

(1) temperament
(2) personality traits
(3) manners

Một số bài thơ có sử dụng