Có 1 kết quả:

qì dào

1/1

qì dào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flue
(2) air duct
(3) air passage
(4) respiratory tract