Có 1 kết quả:

qì xiàn

1/1

qì xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

collapse of 氣|气[qi4] (TCM)