Có 1 kết quả:

qì tǐ kuò sàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

gaseous diffusion