Có 1 kết quả:

qì tǐ lí xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

gas centrifuge