Có 1 kết quả:

yǎng yǐ quē hàn

1/1

yǎng yǐ quē hàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

oxyacetylene welding