Có 1 kết quả:

yǎng yǐ quē hàn jù

1/1

Từ điển Trung-Anh

oxyacetylene torch