Có 1 kết quả:

yǎng yuán zǐ

1/1

yǎng yuán zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

oxygen atom