Có 1 kết quả:

yǎng quē chuī guǎn

1/1

yǎng quē chuī guǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

oxyacetylene torch