Có 1 kết quả:

qīng yuán zǐ ㄑㄧㄥ ㄩㄢˊ ㄗˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hydrogen atom