Có 1 kết quả:

qīng yuán zǐ hé ㄑㄧㄥ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄏㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hydrogen nucleus