Có 1 kết quả:

qīng jìng hé chéng yóu

1/1

Từ điển Trung-Anh

hydrogenated oil