Có 1 kết quả:

dàn qì

1/1

dàn qì

phồn thể

Từ điển phổ thông

khí nitơ, khí N2

Từ điển Trung-Anh

nitrogen