Có 1 kết quả:

qíng huà wù

1/1

qíng huà wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cyanide