Có 1 kết quả:

shuǐ shàng mó tuō chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

jet ski