Có 1 kết quả:

shuǐ jǐng

1/1

shuǐ jǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(water) well