Có 1 kết quả:

shuǐ liàng

1/1

shuǐ liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) moist and glossy
(2) wet look (of lipstick)