Có 1 kết quả:

shuǐ xíng bī gòng

1/1

shuǐ xíng bī gòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

water-boarding, interrogation technique used by CIA