Có 1 kết quả:

shuǐ lì

1/1

shuǐ lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) water conservancy
(2) irrigation works