Có 1 kết quả:

shuǐ lì jiā

1/1

shuǐ lì jiā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) water manager
(2) hydraulic engineer