Có 1 kết quả:

shuǐ lì gōng chéng

1/1

shuǐ lì gōng chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hydraulic engineering