Có 1 kết quả:

shuǐ dào qú chéng

1/1

shuǐ dào qú chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. where water flows, a canal is formed (idiom)
(2) fig. when conditions are right, success will follow naturally