Có 1 kết quả:

shuǐ tiān yī sè

1/1

shuǐ tiān yī sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

water and sky merge in one color (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng