Có 2 kết quả:

Shuǐ zúshuǐ zú

1/2

Shuǐ zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shui ethnic group of Guangxi

Một số bài thơ có sử dụng

shuǐ zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

collective term for aquatic animals

Một số bài thơ có sử dụng