Có 1 kết quả:

shuǐ xiè bù tōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. not one drop can trickle through (idiom); fig. impenetrable (crowd, traffic)