Có 1 kết quả:

shuǐ wēn

1/1

shuǐ wēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

water temperature

Một số bài thơ có sử dụng