Có 1 kết quả:

shuǐ huǒ bù róng

1/1

shuǐ huǒ bù róng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) completely incompatible
(2) lit. incompatible as fire and water