Có 1 kết quả:

shuǐ zāi

1/1

shuǐ zāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flood
(2) flood damage

Một số bài thơ có sử dụng