Có 1 kết quả:

shuǐ zhǔ dàn

1/1

shuǐ zhǔ dàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) boiled egg
(2) soft-boiled egg