Có 1 kết quả:

shuǐ dòu

1/1

shuǐ dòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chickenpox
(2) Varicella zoster (med.)