Có 1 kết quả:

shuǐ zhì qīng zé wú yú , rén zhì chá zé wú tú

1/1

Từ điển Trung-Anh

water that is too clear has no fish, and one who is too severe has no friends (idiom)