Có 1 kết quả:

shuǐ luò guī cáo

1/1

Từ điển Trung-Anh

spilt water returns to the trough (idiom); fig. people remember where they belong