Có 1 kết quả:

shuǐ wèng cài

1/1

shuǐ wèng cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

water spinach or ong choy (Ipomoea aquatica), used as a vegetable in south China and southeast Asia