Có 1 kết quả:

shuǐ jūn

1/1

shuǐ jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

navy (archaic)

Một số bài thơ có sử dụng