Có 1 kết quả:

shuǐ liàng

1/1

shuǐ liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) volume of water
(2) quantity of flow