Có 1 kết quả:

Shuǐ mén Shì jiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Watergate scandal