Có 1 kết quả:

shuǐ lóng juǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

waterspout (meteorology)