Có 1 kết quả:

yǒng jiǔ jū mín

1/1

yǒng jiǔ jū mín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) permanent resident
(2) person with the right to live in a country or territory