Có 1 kết quả:

yǒng chuí bù xiǔ

1/1

yǒng chuí bù xiǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) eternal glory
(2) will never be forgotten