Có 1 kết quả:

Yǒng dìng Hé

1/1

Yǒng dìng Hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yongding River to the West of Beijing

Một số bài thơ có sử dụng