Có 1 kết quả:

yǒng wú zhǐ jìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) without end
(2) never-ending